Algemene voorwaarden

 1. Toepassingsgebied

Voor alle bestellingen via onze online shop door consumenten en ondernemers gelden de volgende voorwaarden.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch hun zelfstandige beroepsactiviteit. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid, die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een rechtshandeling.

Voor ondernemers geldt het volgende: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt tegen de geldigheid ervan bezwaar gemaakt; zij worden alleen onderdeel van de overeenkomst als wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

 1. Contractant, sluiting van de overeenkomst

De koopovereenkomst wordt gesloten met Cleanbrace GmbH.

De presentatie van de producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. U kunt onze producten te allen tijde vrijblijvend in uw winkelwagen leggen en uw invoer corrigeren voordat u uw bindende bestelling verstuurt, met behulp van de meegeleverde correctiehulpmiddelen die tijdens het bestelproces worden uitgelegd. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in het winkelwagentje. De ontvangstbevestiging van uw bestelling wordt direct na het versturen van de bestelling per e-mail verstuurd.

Wanneer het contract met ons wordt afgesloten is afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode:

Factuur
Wij accepteren uw bestelling door het sturen van een acceptatieverklaring in een aparte e-mail of door het leveren van de goederen binnen twee dagen.

Vooruitbetaling
Wij accepteren uw bestelling door binnen twee dagen een verklaring van aanvaarding te sturen in een aparte e-mail, waarin wij u onze bankgegevens verstrekken.

 1. Contracttaal, opslag van de contracttekst

De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is Duits.

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm toe. Om veiligheidsredenen is de contracttekst niet meer toegankelijk via het internet.

 1. Leveringsvoorwaarden

Verzendkosten worden toegevoegd aan de vermelde productprijzen. Meer informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.

Wij leveren alleen per postorder. Helaas is het niet mogelijk om de goederen zelf op te halen.

Wij leveren niet aan pakstations.

De verzendkosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de koper.

 1. Betaling

In onze winkel staan de volgende betalingsmogelijkheden tot uw beschikking:

Vooruitbetaling
Als u kiest voor de betaalmethode vooruitbetaling, sturen wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren wij de goederen af na ontvangst van de betaling.

Factuur
U betaalt het factuurbedrag na ontvangst van de goederen en de factuur door overschrijving op onze bankrekening. Wij behouden ons het recht voor om de aankoop op rekening aan te bieden na een succesvolle kredietcontrole.

 1. Herroepingsrecht

De consument heeft recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de herroepingsinstructie. Ondernemers krijgen geen vrijwillig herroepingsrecht.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom totdat de volledige betaling is ontvangen.
Voor ondernemers geldt bovendien het volgende: Wij behouden ons het eigendomsrecht van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de voorbehouden goederen in de normale gang van zaken doorverkopen; u draagt ons vooraf alle vorderingen over die voortvloeien uit deze doorverkoop - ongeacht de combinatie of vermenging van de voorbehouden goederen met een nieuwe zaak - ten belope van het factuurbedrag, en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te innen, maar wij kunnen ook zelf vorderingen innen als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

 1. Schade tijdens het transport

Voor consumenten geldt het volgende: als er goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, dient u deze gebreken zo snel mogelijk bij de bezorger te reclameren en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Het niet indienen van een klacht of het niet contacteren van ons heeft geen gevolgen voor uw wettelijke claims en de handhaving ervan, vooral niet voor uw garantierechten. U helpt ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekeraar te kunnen doen gelden.

Voor ondernemers geldt het volgende: het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging gaat op u over zodra wij het artikel hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Bij handelaren geldt de verplichting tot onderzoek en kennisgeving van gebreken zoals geregeld in § 377 HGB (Duits handelswetboek). Indien u de daar geregelde melding niet doet, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gaat om een gebrek dat bij de keuring niet herkenbaar was. Dit geldt niet als we een defect frauduleus hebben verzwegen.

 1. Garantie en waarborgen

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.
Voor de aankoop van gebruikte goederen door consumenten geldt het volgende: indien het gebrek na één jaar na levering van de goederen ontstaat, zijn claims voor gebreken uitgesloten. Gebreken die zich binnen een jaar na levering van de goederen voordoen, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de goederen worden opgeëist.
Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken in nieuw vervaardigde goederen één jaar vanaf de risico-overdracht. De verkoop van gebruikte goederen vindt plaats onder uitsluiting van enige garantie. De wettelijke verjaringstermijnen voor het verhaalsrecht volgens § 445a BGB blijven onaangetast.
Met betrekking tot ondernemers worden alleen onze eigen informatie en de in het contract opgenomen productbeschrijvingen van de fabrikant beschouwd als een overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; wij zijn niet aansprakelijk voor publieke uitspraken van de fabrikant of andere reclame-uitingen.
Indien het geleverde artikel gebrekkig is, geven wij in eerste instantie naar eigen goeddunken garantie aan ondernemers door het verhelpen van het gebrek (verhelpen van gebreken) of door het leveren van een defectvrij artikel (vervangende levering).
De bovenstaande beperkingen en verkorting van de termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers veroorzaakte schade
- in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid
- in geval van opzettelijke of grof nalatige plichtsverzuim alsmede bedrieglijke opzet
- in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
- in het kader van een garantiebelofte, indien overeengekomen
- indien het toepassingsgebied van de wet op de productaansprakelijkheid is opengebroken.
Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

 1. Aansprakelijkheid

Voor claims op basis van door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers veroorzaakte schade zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk
- in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid
- in geval van opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim
- in geval van garantiebeloften, indien overeengekomen, of
- indien het toepassingsgebied van de wet op de productaansprakelijkheid wordt geopend.
In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner door lichte nalatigheid van onze kant, van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers, regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de bij het sluiten van het contract te verwachten schade, waarvan het optreden typisch te verwachten is.
Anders zijn schadeclaims uitgesloten.

 1. Beslechting van geschillen

De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting (OS) aan, dat u hier kunt vinden Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

 1. Slotbepalingen

Bent u ondernemer, dan is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht.

AGB gemaakt met de betrouwbare winkels Juridisch schrijver in samenwerking met FÖHLISCH Advocaten.