Terugbetalingsbeleid

--------------------------------------
Annuleringsbeleid & annuleringsformulier


De consument heeft recht op een annuleringsrecht in overeenstemming met de volgende bepaling, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die in hoofdzaak niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:


---------------------
A. Annuleringsvoorwaarden
---------------------

Annuleringsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen op te zeggen.
De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Cleanbrace GmbH, Markt 10, 32423 Minden, Duitsland, Tel.: 015904892063, E-mail: info@cleanbrace.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief of e-mail per post) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelherroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.
Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn te sturen.

Gevolgen van herroeping
Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. We kunnen weigeren om enige terugbetaling te doen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.
U dient de goederen te retourneren of te overhandigen aan ons of aan KB Media, Gewerbegebiet HIGIS Ring 2, 54578, Wiesbaum, Duitsland, onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van deze overeenkomst. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt.
U draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van hun staat, eigenschappen en functionaliteit.

Algemene informatie
1) Gelieve schade en besmetting van de goederen te vermijden. Gelieve de goederen aan ons te retourneren in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.
2) Gelieve de goederen niet te retourneren aan ons vracht ophalen.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde nummers 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

--------------------
B. Annuleringsformulier

Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug.
Naar
Cleanbrace GmbH
Markt 10
32423 Minden
Duitsland
e-mail:


Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in:

_______________________________________________________ _______________________________________________________ Besteld op (*)
/ ontvangen op (*)
__________________ Naam van de consument(en)
________________________________________________________
Adres van de consument(en)
________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
_________________________
Datum xml-ph