Privacybeleid

Persoonsgegevens (hierna te noemen "gegevens") worden door ons alleen verwerkt voor zover dat nodig is en met het oog op een functionele en gebruikersvriendelijke aanwezigheid op het internet, met inbegrip van de inhoud ervan en de diensten die er worden aangeboden.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 2016/679, d.w.z. de basisverordening inzake gegevensbescherming (hierna alleen "DSGVO" genoemd), wordt onder "verwerking" verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, al dan niet met behulp van geautomatiseerde procedures, in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, archiveren, bewaren, bijwerken of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van verstrekking, samenvoeging, beperking, schrapping of vernietiging.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het bijzonder over het soort, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over het doel en de wijze van verwerking. Bovendien informeren wij u hierna over de componenten van derden die wij gebruiken voor optimaliseringsdoeleinden en om de kwaliteit van het gebruik te verhogen, voor zover derden gegevens op eigen verantwoordelijkheid verwerken.

Ons privacybeleid is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als verantwoordelijke partij
II. Rechten van gebruikers en betrokken partijen
III. Informatie over gegevensverwerking

I. Informatie over ons als verantwoordelijke personen

Verantwoordelijke aanbieder van deze website in de zin van de wet op de gegevensbescherming is:

Cleanbrace GmbH
Am Markt 10
32429 Minden
Duitsland

II Rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben de gebruikers en de betrokkenen het recht om

  • om bevestiging te krijgen of gegevens die op hem/haar betrekking hebben al dan niet worden verwerkt, informatie over de verwerkte gegevens, nadere informatie over de gegevensverwerking en kopieën van de gegevens (zie ook art. 15 DSGVO)
  • het corrigeren of aanvullen van onjuiste of onvolledige gegevens (zie ook artikel 16 FADP);
  • de onmiddellijke verwijdering van gegevens die op hen betrekking hebben (zie ook artikel 17 DSGVO), of, indien verdere verwerking noodzakelijk is op grond van artikel 17, lid 3 DSGVO, de beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 DSGVO;
  • de ontvangst van de hen betreffende en door hen verstrekte gegevens en de overdracht van deze gegevens aan andere verstrekkers/verantwoordelijken (zie ook artikel 20 DSGVO);
  • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat de gegevens die op hen betrekking hebben door de aanbieder in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming worden verwerkt (zie ook artikel 77 DSGVO).

Bovendien is de dienstverrichter verplicht alle ontvangers aan wie de gegevens door de dienstverrichter zijn verstrekt, in kennis te stellen van elke verbetering of verwijdering van gegevens of van de beperking van de verwerking die op grond van artikel 16, artikel 17, lid 1, en artikel 18 van de FADP wordt uitgevoerd. Deze verplichting geldt echter niet als een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Desondanks heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers.

Evenzo hebben gebruikers en betrokkenen overeenkomstig artikel 21 van de DSGVO het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben, mits de gegevens door de aanbieder worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Met name is een bezwaar tegen de verwerking van gegevens met het oog op het rechtstreeks in de handel brengen toegestaan.

III. Informatie over gegevensverwerking

Uw gegevens die bij het gebruik van onze website worden verwerkt, worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, het wissen van de gegevens niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen en er hieronder geen andere informatie over individuele verwerkingsmethoden wordt gegeven.

Servergegevens

Om technische redenen, met name om een veilige en stabiele aanwezigheid op het internet te garanderen, worden gegevens door uw internetbrowser naar ons of naar onze webruimteprovider verzonden. Deze zogenaamde serverlogbestanden worden onder andere gebruikt om het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit u naar onze internetaanwezigheid bent overgeschakeld (referrer URL), de website(s) van onze internetaanwezigheid die u bezoekt, de datum en het tijdstip van de betreffende toegang en het IP-adres van de internetverbinding van waaruit onze internetaanwezigheid wordt gebruikt, vast te leggen.

Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens over u.

Deze opslag vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze internetaanwezigheid.

De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen gewist, tenzij verdere opslag voor bewijskrachtige doeleinden noodzakelijk is. Anders worden de gegevens geheel of gedeeltelijk uitgesloten van verwijdering tot de definitieve opheldering van een incident.

Cookies

a) Sessiecookies / sessiecookies

Wij maken gebruik van zogenaamde cookies met onze aanwezigheid op het internet. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die door de internetbrowser die u gebruikt op uw eindapparaat worden opgeslagen. Via deze cookies wordt bepaalde informatie van u, zoals uw browser of locatiegegevens of uw IP-adres, individueel verwerkt.

Deze verwerking maakt onze internetpresentie gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger, omdat de verwerking bijvoorbeeld de reproductie van onze internetpresentie in verschillende talen of het aanbieden van een winkelwagenfunctie mogelijk maakt.

De wettelijke basis voor deze verwerking is art. 6 lid 1 sub b.) DSGVO, voor zover deze cookies gegevens verwerken met het oog op het initiëren of verwerken van een contract.

Als de verwerking niet het doel van het initiëren of verwerken van een contract dient, ligt ons legitiem belang in de verbetering van de functionaliteit van onze internetaanwezigheid. De rechtsgrondslag is dan artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO.

Deze sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw internetbrowser sluit.

b) Cookies van derden

Waar nodig kan onze website ook gebruik maken van cookies van partnerbedrijven waarmee we samenwerken voor het maken van reclame, analyse of de functionaliteit van onze website.

Zie de volgende informatie voor details hierover, in het bijzonder over het doel en de wettelijke basis voor de verwerking van dergelijke cookies van derden.

c) Mogelijkheid tot verwijdering

U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen. U kunt ook reeds opgeslagen cookies te allen tijde verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn echter afhankelijk van de internetbrowser die u daadwerkelijk gebruikt. Als u vragen heeft, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning. Bij zogenaamde Flash-cookies kan de verwerking echter niet worden verhinderd door de browserinstellingen. In plaats daarvan moet u de instellingen van uw Flash-speler wijzigen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn ook afhankelijk van de Flash Player die u daadwerkelijk gebruikt. Als u vragen heeft, kunt u ook de helpfunctie of de documentatie van uw Flash Player gebruiken of contact opnemen met de fabrikant of de gebruikersondersteuning.

Als u de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit echter betekenen dat niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt.

Uitvoering van het contract

De door u verstrekte gegevens voor het gebruik van ons aanbod van goederen en/of diensten worden door ons verwerkt met het oog op de verwerking van de overeenkomst en zijn in dit verband noodzakelijk. Het sluiten en verwerken van het contract is niet mogelijk zonder het verstrekken van uw gegevens.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO.

Wij verwijderen de gegevens wanneer het contract volledig is verwerkt, maar moeten de bewaartermijnen volgens het fiscale en handelsrecht in acht nemen.

In het kader van de contractverwerking geven wij uw gegevens door aan het transportbedrijf dat met de levering van de goederen is belast of aan de financiële dienstverlener, voor zover de overdracht noodzakelijk is voor de levering van de goederen of voor de betaling.

De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is dan artikel 6, lid 1, onder b) DSGVO.

Klant account / registratie functie

Als u via onze website een klantaccount bij ons aanmaakt, verzamelen en bewaren wij de gegevens die u tijdens de registratie invoert (bijv. uw naam, uw adres of uw e-mailadres) uitsluitend voor precontractuele diensten, voor de uitvoering van het contract of voor de klantenservice (bijv. om u een overzicht te geven van uw eerdere bestellingen bij ons of om u de zogenaamde notitieboekfunctie aan te bieden). Tegelijkertijd bewaren we het IP-adres en de datum van uw registratie samen met de tijd. Uiteraard worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven.

In het kader van het verdere registratieproces zal uw toestemming voor deze verwerking worden verkregen en zal worden verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring. De gegevens die wij daarbij verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor het verstrekken van de klantenrekening.

Voor zover u met deze verwerking instemt, is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO de wettelijke basis voor de verwerking.

Indien de opening van de klantrekening ook dient voor precontractuele maatregelen of de uitvoering van de overeenkomst, is de rechtsgrond voor deze verwerking ook art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO.

U kunt de aan ons gegeven toestemming om de klantrekening te openen en te onderhouden te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst in overeenstemming met Art. 7 lid 3 DSGVO. Daarvoor moet u ons alleen op de hoogte brengen van uw herroeping.

De in dit verband verzamelde gegevens zullen worden verwijderd zodra de verwerking niet meer nodig is. We moeten echter wel de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen in acht nemen.

Kredietwaardigheidsonderzoek en scoren

Voor zover wij u in het kader van ons aanbod van goederen of diensten de basisoptie van betaling per factuur aanbieden en u van deze optie gebruik maakt, behouden wij ons het recht voor om op basis van wiskundig-statistische methoden een kredietrapport van een kredietinstelling (zoals Creditreform, Schufa, Bürgel of infoscore) op te vragen. Hiervoor geven wij uw gegevens door aan het kredietagentschap, voor zover deze relevant zijn voor het contract, bijvoorbeeld uw naam en adres. Aan de hand van de latere informatie over de statistische kans op wanbetaling bepalen wij of wij u een betaling per factuur aanbieden.

De rechtsgrond voor deze verwerking is ons legitiem belang bij de betrouwbaarheid van de vordering in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f) DSGVO.

Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze gratis nieuwsbrief, worden de door u voor dit doel gevraagde gegevens, d.w.z. uw e-mailadres en - optioneel - uw naam en adres, aan ons doorgegeven. Tegelijkertijd bewaren wij het IP-adres van de internetverbinding van waaruit u onze website bezoekt, evenals de datum en het tijdstip van uw registratie. Tijdens het verdere registratieproces krijgen wij uw toestemming om u de nieuwsbrief toe te sturen, de inhoud specifiek te beschrijven en u te verwijzen naar deze gegevensbeschermingsverklaring. Wij gebruiken de verzamelde gegevens uitsluitend voor de verzending van de nieuwsbrief - ze worden dus in het bijzonder niet aan derden doorgegeven.

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO.

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst, conform art. 7 lid 3 DSGVO. Om dit te doen, hoeft u ons alleen maar op de hoogte te stellen van uw herroeping of te klikken op de uitschrijvingslink in elke nieuwsbrief.

Contactaanvraag / Contactmogelijkheid

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of via e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor de verwerking en beantwoording van uw aanvraag - zonder het verstrekken van deze gegevens kunnen wij uw aanvraag niet of slechts in beperkte mate beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO.

Uw gegevens worden gewist als uw aanvraag definitief is beantwoord en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen, zoals bijvoorbeeld in het geval van een eventuele latere contractafhandeling.

Bijdragen van gebruikers, opmerkingen en beoordelingen

Wij bieden u aan om vragen, antwoorden, meningen of evaluaties, hierna alleen "bijdragen", op onze internetpagina's te publiceren. Als u gebruik maakt van dit aanbod, zullen wij uw bijdrage, datum en tijdstip van indiening en het pseudoniem dat u mag gebruiken, verwerken en publiceren.

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken conform art. 7 lid 3 DSGVO. Daarvoor moet u ons alleen op de hoogte brengen van uw herroeping.

Daarnaast verwerken wij ook uw IP en e-mail adres. Het IP-adres wordt verwerkt omdat wij een legitiem belang hebben bij het initiëren of ondersteunen van verdere stappen als uw bijdrage inbreuk maakt op de rechten van derden en/of anderszins onrechtmatig is.

De rechtsgrondslag in dit geval is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de noodzakelijke juridische verdediging.

Abonnement op bijdragen

Als u bijdragen op onze internetpagina's publiceert, bieden wij u ook de mogelijkheid om u te abonneren op eventuele latere bijdragen van derden. Om u per e-mail te kunnen informeren over deze latere bijdragen, verwerken wij uw e-mailadres.

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO. U kunt uw toestemming voor dit abonnement te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst in overeenstemming met Art. 7 lid 3 DSGVO. Om dit te doen, hoeft u ons alleen maar op de hoogte te stellen van uw herroeping of te klikken op de afmeldlink in de betreffende e-mail.

Online sollicitaties / publicatie van vacatures

Wij bieden u de mogelijkheid om via onze website te solliciteren naar een baan bij ons. Met deze digitale aanvragen worden uw aanvrager en de aanvraaggegevens elektronisch door ons verzameld en verwerkt ten behoeve van de afhandeling van de aanvraagprocedure.

De rechtsgrond voor deze verwerking is § 26 lid 1 p. 1 BDSG in combinatie met Art. 88 lid 1 DSGVO.

Als er na de sollicitatieprocedure een arbeidsovereenkomst wordt gesloten, slaan wij de gegevens die u tijdens de sollicitatieprocedure verstrekt op in uw personeelsdossier ten behoeve van de gebruikelijke organisatorische en administratieve procedure - dit is uiteraard in overeenstemming met de uitgebreidere wettelijke verplichtingen.

De rechtsgrond voor deze verwerking is ook § 26 lid 1 zin 1 BDSG in samenhang met Art. 88 lid 1 DSGVO.

Als een aanvraag wordt afgewezen, verwijderen wij automatisch de gegevens die ons twee maanden na de kennisgeving van de afwijzing zijn toegezonden. De gegevens worden echter niet gewist als de gegevens langer dan vier maanden moeten worden bewaard of tot het einde van een gerechtelijke procedure als gevolg van wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld als gevolg van de verplichting om bewijs te leveren in het kader van de AGG.

De rechtsgrondslag in dit geval is artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO en artikel 24, lid 1, nr. 2 BDSG. Ons legitieme belang ligt in de juridische verdediging of handhaving.

Indien u uitdrukkelijk instemt met een langere opslag van uw gegevens, bijvoorbeeld voor opname in een database van aanvragers of geïnteresseerden, worden de gegevens op basis van uw toestemming verder verwerkt. De rechtsgrondslag is dan artikel 6, lid 1, onder a) DSGVO. Uiteraard kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken conform art. 7 lid 3 DSGVO door een verklaring aan ons af te leggen met werking voor de toekomst.

Loterij

Wij bieden u de mogelijkheid om via onze website deel te nemen aan wedstrijden. Als u aan een van onze wedstrijden deelneemt, worden de gegevens die u bij de deelname aan de wedstrijd invult, zonder uw verdere toestemming verwerkt, maar uiteraard alleen met het oog op de uitvoering en verwerking van de betreffende wedstrijd.

In het kader van de verwerking van de wedstrijd geven wij uw gegevens door aan het transportbedrijf dat met de levering van de goederen is belast of aan een financiële dienstverlener, voor zover de overdracht noodzakelijk is voor de levering of de betaling van uw prijs. Als uw gegevens worden gepubliceerd in het geval van een overwinning, wordt u hiervan op de hoogte gesteld in de toestemmingsverklaring.

De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is dan artikel 6, lid 1, onder b) DSGVO.

Uw toestemming voor de verwerking van gegevens voor deelname aan onze wedstrijden kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken conform art. 7 lid 3 DSGVO. Het enige wat u hoeft te doen is ons op de hoogte te stellen van uw herroeping.

Facebook

Om onze producten en diensten te promoten en om te communiceren met geïnteresseerde partijen of klanten, hebben we een bedrijfsaanwezigheid op het Facebook-platform.

Op dit social media platform zijn we samen met Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, verantwoordelijk.

De gegevensbeschermingsfunctionaris van Facebook is bereikbaar via een contactformulier:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid geregeld in een overeenkomst over de respectievelijke verplichtingen in de zin van de DSGVO. Deze overeenkomst, waaruit de wederzijdse verplichtingen voortvloeien, is toegankelijk via de volgende link:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens die als gevolg daarvan wordt uitgevoerd en die hieronder wordt weergegeven, is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Wij hebben een legitiem belang bij de analyse, communicatie, verkoop en reclame van onze producten en diensten.

De wettelijke basis kan ook de toestemming van de gebruiker zijn overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO aan de platformexploitant. De gebruiker kan deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken door de platformexploitant overeenkomstig Art. 7 lid 3 DSGVO op de hoogte te stellen.

Wanneer onze online aanwezigheid op het Facebook-platform wordt opgeroepen, worden gebruikersgegevens (bijv. persoonlijke informatie, IP-adres enz.) door Facebook Ireland Ltd. als exploitant van het platform in de EU verwerkt.

Deze gebruikersgegevens worden gebruikt voor statistische informatie over het gebruik van onze bedrijfsaanwezigheid op Facebook. Facebook Ireland Ltd. gebruikt deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en om gebruikersprofielen aan te maken. Met behulp van deze profielen is Facebook Ireland Ltd. bijvoorbeeld in staat om de belangen van gebruikers binnen en buiten Facebook te behartigen. Als de gebruiker is ingelogd op zijn of haar account op Facebook op het moment van toegang, kan Facebook Ireland Ltd. de gegevens ook koppelen aan de betreffende gebruikersaccount.

In het geval dat de gebruiker contact opneemt met Facebook, zullen de persoonlijke gegevens van de gebruiker die bij deze gelegenheid zijn ingevoerd, worden gebruikt om de aanvraag te verwerken. De gegevens van de gebruiker worden door ons gewist, voor zover de aanvraag van de gebruiker definitief is beantwoord en er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn, bijvoorbeeld in het geval van een latere uitvoering van het contract.

Facebook Ireland Ltd. kan ook cookies gebruiken om de gegevens te verwerken.

Indien de gebruiker niet akkoord gaat met deze verwerking, is het mogelijk om de installatie van cookies te voorkomen door de browserinstellingen hierop aan te passen. Reeds opgeslagen cookies kunnen ook te allen tijde worden verwijderd. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. In het geval van flash cookies kan de verwerking niet worden verhinderd door de browserinstellingen, maar door de overeenkomstige instelling van de flash player. Als de gebruiker de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit ertoe leiden dat niet alle Facebook-functies volledig kunnen worden gebruikt.

Meer details over de verwerkingsactiviteiten, het voorkomen ervan en het verwijderen van gegevens die door Facebook worden verwerkt, zijn te vinden in het databeleid van Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Het is niet uitgesloten dat de verwerking door Facebook Ireland Ltd. ook plaatsvindt via Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025 in de VS.

Facebook Inc. heeft zich onderworpen aan het "EU-US Privacy Shield" en verklaart daarmee dat het zich houdt aan de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens in de VS.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

Om onze producten en diensten te promoten en om te communiceren met geïnteresseerde partijen of klanten, hebben we een bedrijfsaanwezigheid op het Instagram-platform.

Op dit social media platform zijn we samen met Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, verantwoordelijk.

De Instagram-medewerker voor gegevensbescherming is bereikbaar via een contactformulier:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid geregeld in een overeenkomst over de respectievelijke verplichtingen in de zin van de DSGVO. Deze overeenkomst, waaruit de wederzijdse verplichtingen voortvloeien, is toegankelijk via de volgende link:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens die als gevolg daarvan wordt uitgevoerd en die hieronder wordt weergegeven, is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Wij hebben een legitiem belang bij de analyse, communicatie, verkoop en reclame van onze producten en diensten.

De wettelijke basis kan ook de toestemming van de gebruiker zijn overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO aan de platformexploitant. De gebruiker kan deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken door de platformexploitant overeenkomstig Art. 7 lid 3 DSGVO op de hoogte te stellen.

Wanneer onze online aanwezigheid op het Instagram-platform wordt opgeroepen, worden de gebruikersgegevens (bijv. persoonlijke informatie, IP-adres enz.) door Facebook Ireland Ltd. als platformexploitant in de EU verwerkt.

Deze gebruikersgegevens worden gebruikt voor statistische informatie over het gebruik van onze bedrijfsaanwezigheid op Instagram. Facebook Ireland Ltd. gebruikt deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en om gebruikersprofielen aan te maken. Zo kan Facebook Ireland Ltd. deze profielen gebruiken om de belangen van gebruikers binnen en buiten Instagram te behartigen. Als de gebruiker op het moment van toegang is ingelogd op zijn of haar account op Instagram, kan Facebook Ireland Ltd. de gegevens ook koppelen aan de betreffende gebruikersaccount.

Indien de gebruiker contact opneemt met Instagram, zullen de persoonlijke gegevens van de gebruiker die bij deze gelegenheid zijn ingevoerd, worden gebruikt om de aanvraag te verwerken. De gegevens van de gebruiker worden door ons gewist, voor zover de aanvraag van de gebruiker definitief is beantwoord en geen wettelijke opslagverplichtingen, bijvoorbeeld in het geval van een latere uitvoering van het contract, in de weg staan.

Facebook Ireland Ltd. kan ook cookies gebruiken om de gegevens te verwerken.

Indien de gebruiker niet akkoord gaat met deze verwerking, is het mogelijk om de installatie van cookies te voorkomen door de browserinstellingen hierop aan te passen. Reeds opgeslagen cookies kunnen ook te allen tijde worden verwijderd. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. In het geval van flash cookies kan de verwerking niet worden verhinderd door de browserinstellingen, maar door de overeenkomstige instelling van de flash player. Als de gebruiker de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit ertoe leiden dat niet alle Facebook-functies volledig kunnen worden gebruikt.

Voor details over de verwerkingsactiviteiten, het voorkomen ervan en het verwijderen van gegevens die door Instagram worden verwerkt, wordt verwezen naar het Gegevensbeleid van Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875

Het is niet uitgesloten dat de verwerking door Facebook Ireland Ltd. ook plaatsvindt via Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025 in de VS.

Facebook Inc. heeft zich onderworpen aan het "EU-US Privacy Shield" en verklaart daarmee dat het zich houdt aan de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens in de VS.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Koppeling van Social-Media via grafische of tekstlink

Wij adverteren ook op onze website op de onderstaande sociale netwerken. De integratie vindt plaats via een gekoppelde grafiek van het betreffende netwerk. Het gebruik van deze gekoppelde afbeelding voorkomt dat wanneer een website met een social media-applicatie wordt opgeroepen, er automatisch een verbinding tot stand wordt gebracht met de betreffende server van het sociale netwerk om een afbeelding van het betreffende netwerk zelf weer te geven. Alleen door te klikken op de betreffende afbeelding wordt de gebruiker doorgestuurd naar de dienst van het betreffende sociale netwerk.

Nadat de gebruiker is doorgestuurd, wordt informatie over de gebruiker verzameld door het betreffende netwerk. Het kan niet worden uitgesloten dat de op deze manier verzamelde gegevens in de VS worden verwerkt.

Dit zijn in eerste instantie gegevens zoals IP-adres, datum, tijd en bezochte pagina. Als de gebruiker gedurende deze periode is ingelogd op zijn gebruikersaccount van het betreffende netwerk, kan de netwerkexploitant de verzamelde informatie van het specifieke bezoek van de gebruiker mogelijk toewijzen aan de persoonlijke account van de gebruiker. Als de gebruiker via een "share"-knop van het betreffende netwerk met elkaar in contact komt, kan deze informatie worden opgeslagen in de persoonlijke gebruikersaccount van de gebruiker en indien nodig worden gepubliceerd. Als de gebruiker wil voorkomen dat de verzamelde informatie direct wordt toegewezen aan zijn gebruikersaccount, moet hij uitloggen voordat hij op de afbeelding klikt. Het is ook mogelijk om het betreffende gebruikersaccount dienovereenkomstig te configureren.

De volgende sociale netwerken zijn in onze site geïntegreerd via links:

facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van Facebook Inc, 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS.

Privacybeleid: https://www.facebook.com/policy.php

EU-VS Privacy Shield certificering https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics in onze internetaanwezigheid. Dit is een webanalyseservice die wordt geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

Door de certificering volgens het EU-VS Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook bij de verwerking van gegevens in de VS in acht worden genomen.

De dienst Google Analytics wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisering en economische werking van onze website.

Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals IP-adres, plaats, tijd of frequentie van het bezoek aan onze website, wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Wij gebruiken echter Google Analytics met de zogenaamde anonimiseringsfunctie. Met deze functie verkort Google het IP-adres al binnen de EU of de EER.

De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden door Google op hun beurt gebruikt om ons een evaluatie van het bezoek aan onze website en de gebruiksactiviteiten daar te geven. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor andere diensten die verband houden met het gebruik van onze website en het gebruik van het internet.

Google geeft aan dat het uw IP-adres niet zal koppelen aan andere gegevens. Google houdt ook uw IP-adres bij onder

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

zal u meer informatie verstrekken over de wetgeving inzake gegevensbescherming, bijvoorbeeld over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Daarnaast biedt Google aan onder

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

een zogenaamde deactiveringsuitbreiding met verdere informatie hierover. Deze add-on kan worden geïnstalleerd met alle gangbare internetbrowsers en biedt u verdere controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website bezoekt. De add-on informeert de JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat informatie over uw bezoek aan onze website niet mag worden doorgegeven aan Google Analytics. Dit belet echter niet dat informatie aan ons of aan andere webanalysediensten wordt doorgegeven. Of en welke andere webanalyseservices door ons worden gebruikt, leest u natuurlijk ook in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Google reCAPTCHA

In onze internetpresentatie gebruiken wij Google reCAPTCHA om interacties op onze website te controleren en te vermijden door middel van geautomatiseerde toegang, bijvoorbeeld door middel van zogenaamde bots. Dit is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna alleen "Google".

Door de certificering volgens het EU-VS Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook bij de verwerking van gegevens in de VS in acht worden genomen.

Met deze service kan Google bepalen vanaf welke website een aanvraag wordt verstuurd en vanaf welk IP-adres u gebruik maakt van het zogenaamde reCAPTCHA-invoerveld. Naast uw IP-adres kan Google ook andere informatie verzamelen die nodig is om deze dienst aan te bieden en te garanderen.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de veiligheid van onze internetaanwezigheid en in het voorkomen van ongewenste, geautomatiseerde toegang in de vorm van spam of iets dergelijks.

Google biedt onder

https://policies.google.com/privacy

verdere informatie over de algemene behandeling van uw gebruikersgegevens.

YouTube

We gebruiken YouTube in onze aanwezigheid op het internet. Dit is een videoportal van YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, hierna alleen nog "YouTube" genoemd.

YouTube is een dochteronderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna alleen nog "Google" genoemd.

Door middel van certificering onder het EU-VS-privacyschild

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google, en dus ook zijn dochteronderneming YouTube, dat de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming ook bij de verwerking van gegevens in de VS in acht wordt genomen.

We gebruiken YouTube in combinatie met de Enhanced Privacy Mode-functie om u video's te laten zien. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Ons legitieme belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze internetaanwezigheid. Volgens YouTube heeft de functie "Extended Privacy Mode" tot gevolg dat de hieronder beschreven gegevens pas naar de YouTube-server worden verzonden wanneer u daadwerkelijk een video start.

Zonder deze "Extended Privacy Mode" wordt een verbinding met de YouTube-server in de VS tot stand gebracht zodra u toegang krijgt tot een van onze internetpagina's waarop een YouTube-video is ingebed.

Deze verbinding is nodig om de betreffende video op onze website via uw internetbrowser weer te geven. In de loop hiervan zal YouTube in ieder geval uw IP-adres, de datum en tijd en de website die u bezoekt registreren en verwerken. Bovendien zal een verbinding met het advertentienetwerk "DoubleClick" van Google tot stand worden gebracht.

Als u ook bent ingelogd op YouTube, wijst YouTube de verbindingsgegevens toe aan uw YouTube-account. Als u dit wilt voorkomen, moet u uitloggen van YouTube voordat u onze website bezoekt of de instellingen in uw YouTube-account wijzigen.

Ten behoeve van de functionaliteit en voor de analyse van het gebruiksgedrag slaat YouTube permanent cookies op via uw internetbrowser op uw eindapparaat. Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om het opslaan van cookies te voorkomen door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen. Meer informatie hierover vindt u onder "Cookies" hierboven.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en over uw rechten en beschermingsopties in dit verband vindt u bij Google in de bestanden die beschikbaar zijn op

https://policies.google.com/privacy

beschikbare informatie over gegevensbescherming.

Vimeo

We gebruiken "Vimeo" op onze website om video's weer te geven. Dit is een dienst van Vimeo, LL C, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, hierna alleen "Vimeo" genoemd.

In sommige gevallen vindt de verwerking van gebruikersgegevens plaats op Vimeo-servers in de VS. Door middel van certificering volgens het EU-VS-privacyschild

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008V77AAE&status=Active

Vimeo garandeert echter dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Ons legitieme belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze internetaanwezigheid.

Als u een pagina van onze website bezoekt waar een video is ingebed, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers in de VS tot stand gebracht om de video weer te geven. Om technische redenen is het noodzakelijk dat Vimeo uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden ook de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze website geregistreerd.

Als u bij Vimeo bent ingelogd terwijl u een van onze internetsites bezoekt waarin een Vimeo-video is opgenomen, kan Vimeo de verzamelde informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount toewijzen. Als u dit wilt voorkomen, moet u zich afmelden bij Vimeo voordat u onze website bezoekt of uw Vimeo-gebruikersaccount dienovereenkomstig configureren.

Voor de analyse van de functionaliteit en het gebruik maakt Vimeo gebruik van de webanalysedienst Google Analytics. Google Analytics slaat cookies op uw eindapparaat op via uw internetbrowser en stuurt informatie over het gebruik van onze internetpagina's waarin een Vimeo-video is opgenomen naar Google. Het is niet uitgesloten dat Google deze informatie in de VS verwerkt.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw internetbrowser aan te brengen. Details hierover vindt u hierboven onder het punt "Cookies".

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Ons legitieme belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze internetaanwezigheid en in het legitieme belang van Vimeo om het gebruikersgedrag statistisch te analyseren voor optimalisatie en marketingdoeleinden.

Vimeo biedt onder

http://vimeo.com/privacy

verdere informatie over de verzameling en het gebruik van de gegevens en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Amazonepartnerprogramma

In onze internetpresentatie maken wij gebruik van het AMAZON partnerprogramma. Dit is een dienst van Amazon Europe Core S.à r.l., 5 Rue Plaetis, L -2338 Luxemburg. Via het AMAZON partnerprogramma worden advertenties van Amazon.de op onze website geplaatst. Als u op een van deze advertenties klikt, wordt u doorgestuurd naar het betreffende aanbod op het AMZON internetportaal. Als u dan besluit om het geadverteerde product daar aan te schaffen, ontvangen wij een "commissie" van Amazon.

Amazon maakt gebruik van cookies om deze dienst mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies kan Amazon nagaan of u van onze internetpresentatie naar het internetportaal van AMAZON bent doorgestuurd.

Amazone-aanbiedingen onder

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010

verdere informatie over gegevensbescherming.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de garantie van de verwerking en betaling van onze commissieclaims door Amazon.

Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om het opslaan van cookies te voorkomen door middel van een instelling in uw internetbrowser. Meer gedetailleerde informatie hierover vindt u hierboven onder "Cookies".

Google AdWords met conversie tracking

In onze internetpresentatie maken we gebruik van de advertentiecomponent Google AdWords en de zogenaamde conversie-tracking. Dit is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna alleen "Google" genoemd.

Door de certificering volgens het EU-VS Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook bij de verwerking van gegevens in de VS in acht worden genomen.

We gebruiken conversie tracking om ons aanbod gericht te adverteren. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisering en economische werking van onze website.

Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, slaat het conversievolgsysteem dat wij gebruiken een cookie op uw eindapparaat op. Deze zogenaamde conversiecookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor uw persoonlijke identificatie.

Als de cookie nog steeds geldig is en u een bepaalde pagina van onze website bezoekt, kunnen zowel wij als Google beoordelen of u op een van onze advertenties op Google hebt geklikt en dat u vervolgens naar onze website bent doorverwezen.

Google gebruikt de aldus verzamelde informatie om statistieken over uw bezoek aan onze website op te stellen. We ontvangen ook informatie over het aantal gebruikers dat op onze advertentie(s) heeft geklikt en de pagina's van onze website die vervolgens zijn opgeroepen. Echter, noch wij, noch derden die ook gebruik maken van Google AdWords zijn in staat om u op deze manier te identificeren.

U kunt de installatie van cookies ook voorkomen of beperken door middel van de juiste instellingen in uw internetbrowser. Tegelijkertijd kunt u reeds opgeslagen cookies op elk gewenst moment verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn echter afhankelijk van de internetbrowser die u gebruikt. Als u vragen heeft, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning.

Verder biedt Google ook cookies aan onder

https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

geeft nadere informatie over dit onderwerp en met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Google AdSense

We gebruiken Google AdSense in onze internetpresentatie voor de integratie van advertenties. Dit is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna alleen "Google".

Door de certificering volgens het EU-VS Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garandeert Google dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook bij de verwerking van gegevens in de VS in acht worden genomen.

Via Google AdSense worden cookies en zogenaamde web beacons via uw internetbrowser op uw eindapparaat opgeslagen. Dit stelt Google in staat om het gebruik van onze website door u te analyseren. Naast uw IP-adres en de aan u getoonde reclameformaten wordt de op deze manier verzamelde informatie aan Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Bovendien kan Google deze informatie doorgeven aan contractuele partners. Google verklaart echter dat uw IP-adres niet zal worden samengevoegd met andere gegevens van u.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisering en economische werking van onze website.

Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen te maken in uw internetbrowser. Details hierover vindt u hierboven onder het punt "Cookies".

Daarnaast biedt Google het volgende aan onder

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

nadere informatie, met name over de mogelijkheden om het gebruik van de gegevens te voorkomen.